Booking Shop DIW....


สำหรับเจ้าหน้าที่

รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 66-(02)-202-4224 , (02)-202-3986